-
تعداد يافت شده (۵۷۸)
صفحه ۱ از ۴۸
 مباني نشر كتاب

مباني نشر كتاب

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: عبدالحسين آذرنگ

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

1004-فقه تطبيقي

1004-فقه تطبيقي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: محمد موسوي‌بجنوردي

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

1009-هنر پانتوميم

1009-هنر پانتوميم

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: شارل اوبر - مترجم: بابك تبرايي

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال


1024- المجاني من النصوص العرفانيه

1024- المجاني من النصوص العرفانيه

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: عباس اقبالي - نويسنده: سيدرضا ميراحمدي

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

1042-درآمدي بر روانشناسي دين

1042-درآمدي بر روانشناسي دين

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: مسعود آذربايجاني - نويسنده: مهدي موسوي‌اصل

قیمت : ۴۶۰۰۰۰ ریال

1093- زبان پيراهن: طراحي لباس مردانه

1093- زبان پيراهن: طراحي لباس مردانه

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: پويا ميرچي

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال


1151- حقوق حريم خصوصي

1151- حقوق حريم خصوصي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: باقر انصاري

قیمت : ۵۶۰۰۰۰ ریال

1193- مباني برنامه‌ريزي صنعت گردشگري

1193- مباني برنامه‌ريزي صنعت گردشگري

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: رحيم حيدري‌چيانه

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

1223- راهنماي عملي ويرايش 22 رده‌بندي دهدهي ديويي

1223- راهنماي عملي ويرايش 22 رده‌بندي دهدهي ديويي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: سانجاي‌كومار كائوشيك - مترجم: علي مرادمند

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال


1228- انگليسي براي تعاون و رفاه اجتماعي(1) سمت

1228- انگليسي براي تعاون و رفاه اجتماعي(1) سمت

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: غلامرضا كياني - نويسنده: پروانه شايسته‌فر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

1255-تاريخ تربيت‌بدني و ورزش

1255-تاريخ تربيت‌بدني و ورزش

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: محمدرضا اسمعيلي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

1260-روشهاي تحقيق كيفي در جغرافياي انساني

1260-روشهاي تحقيق كيفي در جغرافياي انساني

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: ايان هاي - مترجم: احمد پوراحمد

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال