-


كاپيتاليسم


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786220604020

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :271

سال انتشار: 1400

قيمت :860000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :860000 ريال
کد کتاب:157976    محل کتاب:F24/2
موجود نیست