-


كيك‌ساز مقدماتي و پيشرفته


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9786007756942

نوبت چاپ 2 -

تعداد صفحات :200

سال انتشار: 1397

قيمت :1000000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :1000000 ريال
کد کتاب:150479    محل کتاب:F2/2 - B49/2
موجود نیست