-


1659- جنگ ايران و عراق؛ موضوعات و مسائل

Iran - Iraq war, issues and problems


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789645308474

نوبت چاپ 2 -

تعداد صفحات :290

سال انتشار: 1394

قيمت :95000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :95000 ريال
کد کتاب:149715    محل کتاب:-F53/4
موجود نیست