-


روش طراحي تمرين يوگا

Yoga sequencing: designing transformative yoga classes


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786007312742

نوبت چاپ 4 -

تعداد صفحات :459

سال انتشار: 1400

قيمت :2400000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :2400000 ريال
کد کتاب:149315    محل کتاب:-F32/3
موجود نیست