-


1704-فيلون اسكندراني: موسس فلسفه ديني

Philo of alexanderia


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786006730073

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :384

سال انتشار: 1392

قيمت :125000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :125000 ريال
کد کتاب:147729    محل کتاب:-F53/5
موجود نیست