-


1879- مباني و اصول سياست‌گذاري عمومي


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9786000201265

نوبت چاپ 3 -

تعداد صفحات :214

سال انتشار: 1400

قيمت :250000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :250000 ريال
کد کتاب:146545    محل کتاب:
موجود نیست