-


1656- فلسفه و كاركرد ژئوپوليتيك

Geopolitics: philosophy & application (concepts & theories at the age of virtual space)


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789645308443

نوبت چاپ 3 -

تعداد صفحات :326

سال انتشار: 1397

قيمت :310000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :310000 ريال
کد کتاب:144491    محل کتاب:-F53/4
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید