-


%پارسه : كاربرد رياضيات در مهندسي شيمي


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786949635565

نوبت چاپ 5 -

تعداد صفحات :673

سال انتشار: 1398

قيمت :1300000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :1300000 ريال
کد کتاب:141710    محل کتاب:F40/5
موجود نیست