-


نقد عكس : درآمدي بر درك تصوير

Criticizing photographs an inrtoduction to understanding...


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789643054625

نوبت چاپ 31 -

تعداد صفحات :299

سال انتشار: 1400

قيمت :887000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :887000 ريال




کد کتاب:138495    محل کتاب:F16/7--------B35/1
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید