-


1561- انديشه سياسي امام خميني سياست به مثابه صراط

Political thought of Imam Khomeini: politics as straight path


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789645308238

نوبت چاپ 3 -

تعداد صفحات :430

سال انتشار: 1393

قيمت :120000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :120000 ريال
کد کتاب:137021    محل کتاب:-F53/3
موجود نیست