-


747- درآمدي بر مشاركت مردمي و سازمانهاي غيردولتي

An introduction to people patricipation and non - governmental organizations


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789645307491

نوبت چاپ 5 -

تعداد صفحات :312

سال انتشار: 1398

قيمت :280000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :280000 ريال
کد کتاب:136559    محل کتاب:-F52/3
موجود نیست