-


1058- بانكداري الكترونيكي

Electronic banking


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789645301185

نوبت چاپ 9 -

تعداد صفحات :246

سال انتشار: 1398

قيمت :170000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :170000 ريال
کد کتاب:136556    محل کتاب:-F52/7
موجود نیست