-


102 مساله تركيبيات

102 combinatorial problems: from the training of the USA imo team


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789643183752

نوبت چاپ 2 -

تعداد صفحات :150

سال انتشار: 1392

قيمت :120000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :120000 ريال
کد کتاب:134511    محل کتاب:F40/2
موجود نیست