-


1461- شيمي آلي فلزي


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789643874827

نوبت چاپ 2 -

تعداد صفحات :293

سال انتشار: 1390

قيمت :320000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :320000 ريال
کد کتاب:132721    محل کتاب:-B40/5-F18/2
موجود نیست