-


2163-مباني اقتصاد سنجي (2)

Basic econometrics


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789640341087

نوبت چاپ 13 -

تعداد صفحات :1166

سال انتشار: 1398

قيمت :700000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :700000 ريال
کد کتاب:129297    محل کتاب:B52/2-----------F26/2
موجود نیست