-


اصول والگوهاي سيستم هاي توزيع شده . تننباوم . حقيقت

Distributed systems principles and paradigms


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786009404919

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :669

سال انتشار: 1393

قيمت :1000000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :1000000 ريال
کد کتاب:119137    محل کتاب:-F7/10-----B48/4
موجود نیست