-


ماشين‏آلات‏ راهسازي‏به‏زبان‏ساده‏


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9644901029

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :104

سال انتشار: 1385

قيمت :13000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :13000 ريال
کد کتاب:107533    محل کتاب:F21/5
موجود نیست