-


1201- فيزيولوژي ورزشي (2)


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789643872250

نوبت چاپ 3 -

تعداد صفحات :222

سال انتشار: 1392

قيمت :59000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :59000 ريال
کد کتاب:127010    محل کتاب:
موجود نیست