-


1186-دستور كار آزمايشگاه فيزيك پايه2


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789643872113

نوبت چاپ 7 -

تعداد صفحات :160

سال انتشار: 1392

قيمت :43000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :43000 ريال
کد کتاب:126759    محل کتاب:
موجود نیست