-


10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: راهبرد

HBR's 10 must read on strategy


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9786006465708

نوبت چاپ 3 -

تعداد صفحات :318

سال انتشار: 1397

قيمت :240000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :240000 ريال
کد کتاب:141963    محل کتاب:
موجود نیست