-
تعداد يافت شده (۸)
صفحه ۱ از ۱
1000 پرسش چهارگزينه‌اي تحليل سازه‌ها: به همراه پاسخ تشريحي

1000 پرسش چهارگزينه‌اي تحليل سازه‌ها: به همراه پاسخ تشريحي

ناشر : سيماي دانش

نويسنده: نادر فنايي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

تحليل سازه‌ها

تحليل سازه‌ها

ناشر : موسسه انتشارات سري عمران قلم داور

نويسنده: نادر فنائي - نويسنده: احمد جوزداني

قیمت : ۸۴۰۰۰۰ ریال

تحليل سازه‌ها

تحليل سازه‌ها

ناشر : موسسه انتشارات سري عمران قلم داور

نويسنده: حسين صباغيان

قیمت : ۲۴۸۰۰۰۰ ریال


تحليل سازه‌ها

تحليل سازه‌ها

ناشر : مدرسان شريف

نويسنده: حامد رحماني

قیمت : ۴۲۰۰۰۰ ریال

تحليل سازه‌ها

تحليل سازه‌ها

ناشر : موسسه انتشارات سري عمران قلم داور

نويسنده: حسين صباغيان - ويراستار: احمد جوزداني

قیمت : ۲۸۸۰۰۰۰ ریال

تحليل سازه‌ها (خلاصه درس، پرسشهاي چهارگزينه‌اي و پاسخنامه تشريحي) (ويژه آزمونهاي كارشناسي به كارشناسي ارشد)

تحليل سازه‌ها (خلاصه درس، پرسشهاي چهارگزينه‌اي و پاسخنامه تشريحي) (ويژه آزمونهاي كارشناسي به كارشناسي ارشد)

ناشر : موسسه ‌فرهنگي‌ هنري‌ ديباگران ‌تهران

نويسنده: بهناز خاكباز - نويسنده: علي شيرازي

قیمت : ۴۲۵۰۰ ریال