-
تعداد يافت شده (۱۰)
صفحه ۱ از ۱
1000 پرسش چهارگزينه‌اي تحليل سازه‌ها: به همراه پاسخ تشريحي

1000 پرسش چهارگزينه‌اي تحليل سازه‌ها: به همراه پاسخ تشريحي

ناشر : سيماي دانش

نويسنده: نادر فنايي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

تحليل سازه‌ها

تحليل سازه‌ها

ناشر : موسسه انتشارات سري عمران قلم داور

نويسنده: نادر فنائي - نويسنده: احمد جوزداني

قیمت : ۸۴۰۰۰۰ ریال

تحليل سازه‌ها

تحليل سازه‌ها

ناشر : موسسه انتشارات سري عمران قلم داور

نويسنده: حسين صباغيان

قیمت : ۲۴۸۰۰۰۰ ریال


تحليل سازه‌ها

تحليل سازه‌ها

ناشر : مدرسان شريف

نويسنده: حامد رحماني

قیمت : ۴۲۰۰۰۰ ریال

تحليل سازه‌ها

تحليل سازه‌ها

ناشر : موسسه انتشارات سري عمران قلم داور

نويسنده: حسين صباغيان - ويراستار: احمد جوزداني

قیمت : ۲۸۸۰۰۰۰ ریال

تشريح كامل مسايل تحليل سازه‌ها

تشريح كامل مسايل تحليل سازه‌ها

ناشر : كتاب وارش

نويسنده: احمد رحمتي - نويسنده: امير نصرالهي

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال


تشريح مسائل تحليل سازه‌ها (2)

تشريح مسائل تحليل سازه‌ها (2)

ناشر : كتاب آراد

نويسنده: احمد رحمتي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


مروري بر تحليل سازه‌هاي (1)

مروري بر تحليل سازه‌هاي (1)

ناشر : جهاد دانشگاهي صنعتي اميركبير

نويسنده: مجيد احتياط - نويسنده: پونه تقي‌زاده

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال