-
تعداد يافت شده (۴۶۳)
صفحه ۱ از ۳۹
"فلسفه روش‌شناسي تحقيق علمي در جغرافيا"

"فلسفه روش‌شناسي تحقيق علمي در جغرافيا"

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: فاطمه بهفروز

قیمت : ۴۸۰۰۰ ریال

1041- تاريخ جهاني

1041- تاريخ جهاني

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

مترجم: احمد بهمنش - نويسنده: ش دولاندلن

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

1051-رساله در اصول علم انساني

1051-رساله در اصول علم انساني

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

مترجم: منوچهر بزرگمهر - نويسنده: جرج باركلي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


1164- قارچ‌هاي سمي و خوراكي

1164- قارچ‌هاي سمي و خوراكي

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: فتح‌اله فلاحيان

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

1334- اصول مهندسي زهكشي و بهسازي خاك

1334- اصول مهندسي زهكشي و بهسازي خاك

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: محمد باي‌بوردي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

1428- عرصه‌هاي زندگي خصوصي و زندگي جمعي

1428- عرصه‌هاي زندگي خصوصي و زندگي جمعي

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: كريستوفر الكساندر - نويسنده: سرج چرمايف

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال


1499- كارنامه اردشير بابكان

1499- كارنامه اردشير بابكان

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: بهرام فره‌وشي

قیمت : ۴۹۰۰۰۰ ریال

1886- مكانيك خاك (1)

1886- مكانيك خاك (1)

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: اميرمحمد طباطبايي - نويسنده: كامبيز بهنيا

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

1944- بافت‌شناسي مقايسه‌اي

1944- بافت‌شناسي مقايسه‌اي

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: ايرج پوستي - نويسنده: مسعود اديب‌مرادي

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال


1988- ژئوفيزيك كاربردي (1)

1988- ژئوفيزيك كاربردي (1)

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: دبليو.ام تلفورد - مترجم: حسن‌حاجب حسينيه

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

1989- ژئوفيزيك كاربردي (2)

1989- ژئوفيزيك كاربردي (2)

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: دبليو.ام تلفورد - مترجم: حسن‌حاجب حسينيه

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

2012-زندگي گياه سبز

2012-زندگي گياه سبز

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: گالستون؛ ديويس؛

قیمت : ۷۵۰۰۰۰ ریال