-
تعداد يافت شده (۳۶۹)
صفحه ۱ از ۳۱
1015- انگليسي دانشجويان رشته فوريتهاي پزشكي

1015- انگليسي دانشجويان رشته فوريتهاي پزشكي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: نسرين شكرپور - نويسنده: فاطمه صديق

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

1018-فلسفه اخلاق در تفكر غرب: از ديدگاه السدير مك‌اينتاير

1018-فلسفه اخلاق در تفكر غرب: از ديدگاه السدير مك‌اينتاير

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: حميد شهرياري

قیمت : ۲۱۰۰۰۰ ریال

1024- المجاني من‌النصوص العرفانيِه

1024- المجاني من‌النصوص العرفانيِه

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: عباس اقبالي - نويسنده: سيدرضا ميراحمدي

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال


1032- حقوق اداري تطبيقي

1032- حقوق اداري تطبيقي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: منوچهر طباطبائي‌موتمني

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

1045 - صرف نحوي عربي (1و2)

1045 - صرف نحوي عربي (1و2)

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: عباس ماهيار

قیمت : ۲۱۰۰۰۰ ریال

1050- تجزيه و تحليل نشانه - معناشناختي گفتمان

1050- تجزيه و تحليل نشانه - معناشناختي گفتمان

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: حميدرضا شعيري

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال


1058- بانكداري الكترونيكي

1058- بانكداري الكترونيكي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: مينا مهرنوش - نويسنده: حسين عباسي‌نژاد

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

1063-راهنماي عملي پژوهش كيفي

1063-راهنماي عملي پژوهش كيفي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: حيدرعلي هومن

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

1075- منطق : معيار تفكر

1075- منطق : معيار تفكر

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: محمد حكاك

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال


1077-مكاتب تفسيري ج2

1077-مكاتب تفسيري ج2

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: علي‌اكبر بابايي

قیمت : ۱۰۵۰۰۰ ریال

1081-فرهنگ‎نامه تاريخي مفاهيم فلسفه (1) گزيده‌اي از مفاهيم در مابعد الطبيعه

1081-فرهنگ‎نامه تاريخي مفاهيم فلسفه (1) گزيده‌اي از مفاهيم در مابعد الطبيعه

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: يوآخيم ريتر - نويسنده: كارلفريد گروندر

قیمت : ۷۵۰۰۰۰ ریال

1083- تاريخ هنر ايران در دوره اسلامي

1083- تاريخ هنر ايران در دوره اسلامي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: زهرا رهنورد

قیمت : ۳۶۰۰۰۰ ریال