-
تعداد يافت شده (۵۷۰)
صفحه ۱ از ۴۸
 اقتصاد خرد: رشته مديريت (كليه گرايش‌ها)

اقتصاد خرد: رشته مديريت (كليه گرايش‌ها)

ناشر : نگاه‌ دانش

نويسنده: محسن نظري - ويراستار: فروزان رحمتي‌كامل

قیمت : ۱۸۰۰۰۰۰ ریال

1058- بانكداري الكترونيكي

1058- بانكداري الكترونيكي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: مينا مهرنوش - نويسنده: حسين عباسي‌نژاد

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

1311- بودجه‌ريزي نوين در ايران (اصول، مراحل و روشها)

1311- بودجه‌ريزي نوين در ايران (اصول، مراحل و روشها)

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: ابراهيم عباسي

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال


1581-اقتصاد سياسي بين‌الملل جهان‌بينيهاي متعارض

1581-اقتصاد سياسي بين‌الملل جهان‌بينيهاي متعارض

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: ريموندسي ميلر - مترجم: محمدعلي شيرخاني

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

1608- گستره اقتصاد اسلامي

1608- گستره اقتصاد اسلامي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: حسن سبحاني

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

1618- اصول بودجه دولتي

1618- اصول بودجه دولتي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: حسين علوي‌طبري

قیمت : ۳۴۰۰۰۰ ریال


1670-تاريخ عقايد اقتصادي

1670-تاريخ عقايد اقتصادي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: يدالله دادگر

قیمت : ۱۰۹۰۰۰۰ ریال

1698- پول، ارز و بانكداري

1698- پول، ارز و بانكداري

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمد لشكري

قیمت : ۷۱۰۰۰۰ ریال

1713- بازارها و نهادهاي مالي

1713- بازارها و نهادهاي مالي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: محمد شباني

قیمت : ۲۱۰۰۰۰۰ ریال


1763-ارزيابي طرح‌هاي اقتصادي

1763-ارزيابي طرح‌هاي اقتصادي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: اصغر ابوالحسني - نويسنده: ابراهيم بهرامي‌نيا

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

2000- اقتصاد ايران

2000- اقتصاد ايران

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: جهانگير بياباني

قیمت : ۲۹۰۰۰۰ ریال

2163-مباني اقتصاد سنجي (2)

2163-مباني اقتصاد سنجي (2)

ناشر : دانشگاه تهران

نويسنده: دامودار گجراتي - مترجم: حميد ابريشمي

قیمت : ۲۹۰۰۰۰۰ ریال