-
تعداد يافت شده (۶)
صفحه ۱ از ۰
اعاده دادرسي در امور مدني

اعاده دادرسي در امور مدني

ناشر : خرسندي

نويسنده: مهرزاد مسيحي

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

حقوق تجارت (1): تجار و معاملات تجاري

حقوق تجارت (1): تجار و معاملات تجاري

ناشر : مجمع علمي و فرهنگي مجد

نويسنده: ابراهيم عبدي‌پور

قیمت : ۸۰۰۰۰۰ ریال

حقوق تجارت (3): اسناد تجاري

حقوق تجارت (3): اسناد تجاري

ناشر : مجمع علمي و فرهنگي مجد

نويسنده: ابراهيم عبدي‌پور

قیمت : ۹۵۰۰۰۰ ریال


حقوق تجارت (4): حقوق ورشكستگي

حقوق تجارت (4): حقوق ورشكستگي

ناشر : مجمع علمي و فرهنگي مجد

نويسنده: ابراهيم عبدي‌پور

قیمت : ۱۰۵۰۰۰۰ ریال

حقوق قراردادها در فقه اماميه (با تجديد نظر و اضافات)

حقوق قراردادها در فقه اماميه (با تجديد نظر و اضافات)

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: جليل قنواتي - نويسنده: سيدمصطفي محقق‌داماد

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

حقوق قراردادها در فقه اماميه: (توافق اراده‌ها، شرايط متعاقدان و مورد معامله)

حقوق قراردادها در فقه اماميه: (توافق اراده‌ها، شرايط متعاقدان و مورد معامله)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نويسنده: جليل قنواتي - نويسنده: سيدحسن وحدتي‌شبيري

قیمت : ۱۶۷۰۰۰ ریال