-
تعداد يافت شده (۲۷)
صفحه ۱ از ۲
 تئوري سازمان: مدرن، نمادين - تفسيري پست مدرن

تئوري سازمان: مدرن، نمادين - تفسيري پست مدرن

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

نويسنده: مري‌جو هچ - مترجم: حسن دانايي‌فرد

قیمت : ۹۵۰۰۰۰ ریال

تئوري سازمان: ساختار و طرح سازماني

تئوري سازمان: ساختار و طرح سازماني

ناشر : صفار

نويسنده: استيون رابينز - مترجم: سيدمهدي الواني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

تئوري نظم در بي‌نظمي و مديريت

تئوري نظم در بي‌نظمي و مديريت

ناشر : صفار

نويسنده: سيدمهدي الواني - نويسنده: حسن دانايي‌فرد

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال


تئوريهاي سازمان دولتي

تئوريهاي سازمان دولتي

ناشر : صفار

نويسنده: رابرت دنهارت - مترجم: سيدمهدي الواني

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

چالشهاي مديريت دولتي در ايران

چالشهاي مديريت دولتي در ايران

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: حسن دانايي‌فرد - ويراستار: مهدي قنواتي

قیمت : ۲۶۰۰۰۰ ریال

روش پژوهش مقدماتي

روش پژوهش مقدماتي

ناشر : صفار

نويسنده: حسن دانايي‌فرد - نويسنده: يعقوب حسيني

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال


روش‌شناسي پژوهش كمي در مديريت: رويكردي جامع

روش‌شناسي پژوهش كمي در مديريت: رويكردي جامع

ناشر : صفار

نويسنده: سيدمهدي الواني - نويسنده: حسن دانايي‌فرد

قیمت : ۴۸۰۰۰۰ ریال

روش‌شناسي پژوهش كيفي در مديريت: رويكردي جامع

روش‌شناسي پژوهش كيفي در مديريت: رويكردي جامع

ناشر : صفار

نويسنده: سيدمهدي الواني - نويسنده: حسن دانايي‌فرد

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

روش‌شناسي كيو: شالوده‌هاي نظري و چارچوب انجام پژوهش

روش‌شناسي كيو: شالوده‌هاي نظري و چارچوب انجام پژوهش

ناشر : صفار

نويسنده: حسن دانايي‌فرد - نويسنده: سيديعقوب حسيني،

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال


روش‌شناسي مطالعه موردي در پژوهش‌هاي مديريت

روش‌شناسي مطالعه موردي در پژوهش‌هاي مديريت

ناشر : موسسه امام صادق

نويسنده: يان دل - نويسنده: توني هك

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

روش‌شناسي نظريه‌پردازي (بر مبناي پژوهش مشاركت‌جويانه در علوم اجتماعي)

روش‌شناسي نظريه‌پردازي (بر مبناي پژوهش مشاركت‌جويانه در علوم اجتماعي)

ناشر : صفار

نويسنده: آندرو ون - مترجم: حسن دانايي‌فرد

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

رويكرد هاي كيفي و كمي

رويكرد هاي كيفي و كمي

ناشر : مهربان نشر‏

نويسنده: ويليام لاورنس - مترجم: حسن دانايي‌فرد

قیمت : ۶۲۰۰۰۰ ریال