-
تعداد يافت شده (۷)
صفحه ۱ از ۱
امور حسبي: غايب مفقودالاثر

امور حسبي: غايب مفقودالاثر

ناشر : ميزان

نويسنده: سيدمرتضي قاسم‌زاده

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

حقوق مدني اشخاص و محجورين

حقوق مدني اشخاص و محجورين

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: سيدحسين صفايي - نويسنده: سيدمرتضي قاسم‌زاده

قیمت : ۷۶۰۰۰۰ ریال

حقوق مدني الزام‌ها و مسئوليت مدني بدون قرارداد

حقوق مدني الزام‌ها و مسئوليت مدني بدون قرارداد

ناشر : ميزان

نويسنده: سيدمرتضي قاسم‌زاده

قیمت : ۷۰۰۰۰۰ ریال


حقوق مدني حق شفعه، وصيت و ارث

حقوق مدني حق شفعه، وصيت و ارث

ناشر : دادگستر

نويسنده: سيدمرتضي قاسم‌زاده

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

حقوق مدني: اصول قراردادها و تعهدات: نظري و كاربردي

حقوق مدني: اصول قراردادها و تعهدات: نظري و كاربردي

ناشر : دادگستر

نويسنده: سيدمرتضي قاسم‌زاده

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال

حقوق مدني: مختصر قراردادها و تعهدات

حقوق مدني: مختصر قراردادها و تعهدات

ناشر : دادگستر

نويسنده: سيدمرتضي قاسم‌زاده

قیمت : ۱۰۵۰۰۰ ریال


مباني مسووليت مدني

مباني مسووليت مدني

ناشر : نشر ميزان

نويسنده: سيدمرتضي قاسم‌زاده

قیمت : ۶۶۰۰۰ ریال